ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2020
Asten, 5 november 2019

Van "Asten in Evenwicht" naar "Samen op weg naar een duurzaam Asten!" lijkt niets meer over. Pas in 2023 lijkt de begroting te sluiten De VVD Asten maakt zich nog steeds zorgen over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Aan het sociale domein begroten we niet wat wij voor dat doel krijgen van het Rijk!

Daarbij heeft de VVD Asten het gevoel dat zij op het verkeerde been wordt gezet. De septembercirculaire valt al beter uit dan voorzien. Maar wat wij ergerlijk vinden is dat toegezegde gelden niet opgenomen zijn als baten. In de Meicirculaire is geld toegezegd aan Asten. Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is dit een bedrag van € 199.000. Het is het zeker geen boekhoudtruc om dit bedrag op te nemen. De VVD vraagt zich af of de begroting niet te voorzichtig is opgesteld.

Een ander voorbeeld: in 2018 was de rijksbijdrage WMO € 1.180.471 en de Rijksbijdrage WMO nieuw ruim € 3 mln. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Maar de scherven liggen al voor het oprapen als je de baten op € 0 begroot! Hoe reëel is dat? De lokale lastendruk neemt toe met 10,5%. De OZB gaat 5% extra omhoog naast de indexering. De huiseigenaren gaan betalen voor de tekorten. De VVD Asten kan zich hier echt niet in vinden.

Voorgestelde maatregelen
De VVD-fractie stemt in met de maatregelen die vallen onder categorie 1. Bij enkele maatregen onder categorie 2 plaatsen wij wel een kanttekening. De milieustraat mag onzes inziens volledig kostendekkend zijn onder het motto "de vervuiler betaalt". Dit levert een aardig voordeel op voor Asten. Met betrekking tot het gefaseerd aantrekken van de coaches binnen het Sociaal Team stellen wij voor een coach een jaar later aan te stellen. Dit levert rond de € 65.000 minder uitgaven op!

Bij de maatregelen onder categorie 3 zijn wij het niet eens met de verhoging van de OZB. De VVD constateert dat de groep huiseigenaren het gelag gaat betalen. Wij zijn het daar niet mee eens. De extra verhogingen van de OZB mag wat ons betreft op de plank. Samen bij de maatregelen van het museum, de beiaardier en de molen. Gaat het echt mis, dan kunnen we de verhoging van de OZB weer van de plank halen en alsnog invoeren. Wij bezuinigen dan liever op de "Regeling Meedoen", de Boomfeestdag en halen zelf wel textiel op. De VVD is kritisch. De omliggende gemeenten hebben ogenschijnlijk minder problemen. Dat ligt niet alleen aan het medicijngebruik.
Wordt de huiseigenaar de geldautomaat van de gemeente?

Ton van Egmond
Fractievoorzitter VVD Asten
Tel.: 0493-845027 / 06-23938510
Stuur me een mail