REACTIE OP DE VOORJAARSNOTA 2019 (1e TERMIJN)
Asten, 2 juli 2019

De reactie van de VVD op de voorjaarsnota 2019 zou erg kort kunnen uitvallen. De financiële problemen zijn groot. De bestuursopdracht is goed uitgevoerd. Hierbij verdienen de betrokken ambtenaren de complimenten. Bij dezen dus. En verder? De VVD Asten is voor een gezond financieel beleid. Daar ligt het niet aan, maar we blijven kritisch.

Goede wil tonen
Het eerste dat ons opvalt is dat de Voorjaarsnota / 'Scenario-ontwikkeling gezond financieel huishouden 2019-2023' alles en iedereen raakt in Asten, maar het college buiten schot laat. Wij hadden het netjes gevonden als het college de extra uren, die overeengekomen zijn bij het aantreden nu terug gedraaid zou hebben. Dat zou een directe kostenbesparing zijn. U vraagt veel van de burger. Hier kunt u iets van goede wil tonen.

Veel risico's en weinig kansen
De Voorjaarsnota 2019 is een helder stuk. Wel geschreven vanuit opvallend veel risico's en weinig kansen. De VVD heeft eerder al opgemerkt dat we ons ook niet armer moeten rekenen dan we zijn. Er is extra geld voor de Jeugdzorg. Dat geld is voor 3 jaar en daarom rekenen we het niet structureel, maar blijven we het als incidenteel geld zien.

Over twee jaar is er echter alweer een nieuwe regering en over 3 jaar hebben we de gemeenteraadsverkiezingen ook al weer gehad. We moeten alert zijn op onze financiële positie, maar ook niet overdrijven.

Andere dekkingen zoeken
De VVD kan zich vinden in deel 1 van de begroting. Anders begroten klinkt logisch en levert de eerste bezuinigen op. We hebben nog wel een vraag/opmerking over de bouwbesluit-toets. De gemeente hoeft de toets niet meer toe te passen en toch kost dit ons extra geld. Daarbij is in mei 2019 de wet kwaliteitsborging aangenomen. Deze wet treedt in werking met ingang van 2021. In deze wet komt de verantwoording voor de uitvoering bij de bouwer te liggen. En dus niet meer bij de gemeente. Heeft dit nog invloed op het aantal fte's? En dus op de kosten?

De kosten voor de milieustraat mogen omhoog. Onze voorkeur is kostendekkend maken. We horen te vaak dat burgers uit omliggende gemeenten de milieupas lenen en in Asten gebruikmaken van de faciliteiten, omdat het goedkoper is.

De VVD kan zich vinden in het van structureel naar incidenteel brengen van geld. Wij gaan ook akkoord met de overheveling van € 1 mln. naar de reserve eenmalige bestedingen.

Sociale Domein
Ik schreef het al eerder. Er moet iets veranderen in het sociale domein. En de oplossing is niet het verhogen van de OZB. De lastendruk stijgt al ruim 11% (Voor de snelle rekenaars: 683/615.) Voor de VVD dus geen extra OZB verhogingen. Wij wensen geen 'Onbedoelde Zorg Belasting' op onze huizen.

Wij blijven van mening dat waar het rijk minder geld geeft aan de gemeente, de gemeente moet bezuinigen op díe punten waarvoor minder geld beschikbaar is.

VVD staat soberheid voor
Wat wensen betreft wil de VVD het sober houden. Er is geen geld. Waarom dan toch nog een rotonde bouwen? Ook zoveel geld reserveren voor aanpak illegale bewoning. Ja er moet geld voor komen. Maar starten met een lager bedrag en als het weer crescendo gaat kan er geld bij.

Daarbij blijven wij pleiten voor een kritische houding van het college bij de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen. Het komt regelmatig aan de orde, maar wij blijven het roepen. Het heeft ook even geduurd voordat Carthago is verwoest. De VVD hoopt en verwacht dat het college koerst op het kort houden van de Gemeenschappelijke Regelingen.

Geen ongebreidelde personele uitbreidingen. De VVD verwacht van het college dat zij in een vroeg stadium reageert op dit soort besluiten en de raad vroeg in stelling brengt.

Efficiency
De VVD kan zich vinden in de opsomming. Wat ons betreft kan en mag de welstand helemaal worden afgeschaft. Veder blijft de vraag waarom wij geld subsidiëren aan peuterspeelzaalwerk. Het is een private onderneming en ouders worden via de belastingdienst gecompenseerd voor kinderopvang.

Waar gaat het pijn doen? De VVD Asten vindt dat politiek ook betrouwbaar moet blijven. Dus, college en mede-raadsleden, kom de afspraak na uit de vorige bezuinigingsronde. Geen bezuinigingen meer op onze verenigingen. De uitzondering is, wat ons betreft alleen als het helemaal niet anders meer kan. Waar niet is verliest ook de keizer zijn recht.

Ondernemend Asten
Dan verder. Asten ziet er geweldig uit. En Asten klinkt als een klok. Wij laten de beiaardier haar werk gewoon doen. Hetzelfde geldt voor onze horeca.

Asten is toeristischer dan ooit. Wat ons betreft geen verhogingen voor horeca en evenementen. Dat is de mening van de VVD en komt niet tot stand dankzij de voordracht van de voorzitter van de plaatselijke horeca. Wij willen geen belemmeringen voor onze ondernemers en hen op kosten jagen. Wij willen een levendig centrum en dat kan alleen via goede ondernemers en natuurlijk klokken en bloemen en planten op verschillende plaatsen.

Waar gaat het dan pijn doen?
Ja bij de rest. Wij hebben geen bezwaar tegen middagsluiting van het gemeentehuis. Wij hebben geen bezwaar tegen het afschaffen van de indexeringen.

Wij vinden dat we voorzichtig moeten zijn bij onze preventieve zorginstellingen. Bezuinigen hier zou wel eens duurder kunnen uitpakken. Maar voor het overige. Geld is geld en elke niet-uitgegeven euro is winst!

In kansen denken
De VVD Asten wil het college oproepen tot meedenken en het opzoeken van burgerparticipatie. Niet denken in risico's, maar in kansen. Een voorbeeld is het Ploegmakerspark. Gaan we het opknappen dan kost het handenvol geld. Laat er eens iemand naar kijken en met voorstellen komen. Een poffertjeskraam, een vaste draaimolen, speeltuin of vaste boeken- of kunstmarkt? Food-trucks misschien?

Wellicht zijn er nog veel meer mogelijkheden. Een student City Marketing een stageplek geven kan nieuwe inzichten verschaffen.

Hebben we verder nog iets op het hart? Ja, nog meer kansen zoeken. Kunnen we geld verdienen als gemeente met parkeerplaatsen voor vrachtwagens? Meer ruimte vrijmaken voor zonnepanelen?
Wat ons betreft meer denken in kansen en maak niet kapot wat we hebben. We kunnen en moeten veel bezuinigen, maar er liggen ook kansen.

Geen blanco cheque
VVD Asten wil het college geen blanco cheque geven. Wij willen op de hoogte gehouden worden. Wij zijn van mening dat de raad moet worden meegenomen in besluiten rondom bezuinigingen. Ook meevallers en tegenvallers moeten vroegtijdig en snel in de raad worden gedeeld.
De VVD heeft nu soms het gevoel dat de krant sneller en beter is geïnformeerd. Soms lijkt men te vergeten dat de gemeenteraad het hoogste gezag is in de gemeente.

Tenslotte
De VVD blijft positief, maar kritisch volgen.
Wij besluiten nog of we kunnen instemmen met de Voorjaarsnota 2019. Tot zover onze opmerkingen in eerste termijn.

Ton van Egmond
Fractievoorzitter VVD Asten
Tel.: 0493-845027 / 06-23938510
Stuur ons een mail