VVD KONDIGT MOTIE AAN BETREFFENDE MEGASTAL
Asten, 26 maart 2013

De Astense VVD-fractie kondigt een motie aan betreffende een megastal aan de Slobeendweg in Heusden. De motie zal worden ingediend om het college van B&W te verzoeken een MER rapport op te laten maken. De motie zal worden behandeld in de raadsvergadering van 9 april a.s.

Aan de Slobeendweg 5 wordt een rundveebedrijf neergezet met megastallen. Er komen ongeveer 1200 melkvee koeien en 250 mestkalveren. Tevens komt er een mestverwerkingsbedrijf. Het bedrijf ligt dicht tegen de kom van Heusden, een gebied met een zware hoeveelheid uitstoot van fijnstof.

De VVD is tegen de komst van het bedrijf op deze plek. Deze voorziening is strijdig met het beleid en de maatregelen die zijn en worden genomen om de fijnstof-emissie in dit gebied terug te dringen.

De VVD verwijst verder naar de regionale en provinciale discussie. De laatste weken hebben er verschillende artikelen in de kranten gestaan, mede naar aanleiding van de discussie in Provinciale staten.
SLOBEENDWEG HEUSDEN

Jan Bazuin
Fractievoorzitter VVD Asten
Tel.: 0493-696131 / 06-53508386
Stuur me een mail