BEGROTING 2013 GEM. ASTEN UNANIEM VASTGESTELD
Asten, 6 november 2012

De raadsvergadering van de gemeente Asten op dinsdag 6 november begon precies op tijd om 17.00 uur. De bode brengt een grote glazen bol naar de burgemeester met alle namen erin van de raadsleden. De burgemeester trekt traditiegetrouw één naam. Bij deze fractie beginnen de beraadslagingen. Deze keer is dat bij D66, hart van Asten. Jammer, want de VVD fractie is daardoor de laatste in de rij.

Alle fracties lezen het commentaar op de begroting voor. Voor de volledige tekst van de VVD verwijzen we u naar de Algemene Beschouwingen.

Er worden drie amendementen ingediend. Eén van Leefbaar Asten en twee van de PvdA. Alle amendementen hebben betrekking op de bezuinigingen op het groenonderhoud, met name waar het de vorm- en laanbomen betreft.

De VVD dient een motie in met de opdracht voor het college meer druk en energie te steken in de samenwerking, leidend tot de ambtelijke fusie met Someren.

Na de eerste termijn wordt de vergadering geschorst. Het  college krijgt tijd de opmerkingen te verwerken en een antwoord te geven op de vragen. Om stipt 20.00 uur wordt de vergadering voortgezet.

De wethouder van financiën is afwezig met griep, maar twittert er lustig op los. Het college geeft een toelichting op de opmerkingen.

In tweede termijn spitst het debat zich toe op de bezuinigingen op de vormbomen. De fractie leefbaar Asten trekt haar amendement in maar de fractie PvdA zet door. De wethouder doet de toezegging dat hij nog kritisch zal kijken naar de noodzaak tot kappen van de bomen. Toch wordt de zaak doorgezet. Voor het CDA is de toezegging voldoende, maar er wordt gestemd.

Het dreigt nog even spannend te worden. Er zijn 16 raadsleden aanwezig. Het CDA stemt tegen, alsmede de fractie Algemeen Belang. Na enige discussie stemt de VVD toch voor het amendement, ondanks de toezegging van de wethouder.  De VVD vindt het zuiver de begroting nu aan te passen. Het amendement wordt dus aangenomen met 10 stemmen voor en 6 tegen.

De VVD motie wordt breed gesteund door college en de verschillende fracties. Slechts de PvdA steunt de motie niet.

Jan Bazuin
Fractievoorzitter VVD Asten
Tel.: 0493-696131 / 06-53508386
Stuur me een mail

Ton van Egmond
Raadslid VVD Asten
Tel.: 0493-845027 / 06-23938510
Stuur me een mail