JAN VAN DEN BOOMEN BENOEMD TOT ERELID VAN
Asten, 15 juni 2015

Tijdens een bijeenkomst van de VVD Someren-Asten in Hotel Centraal (Someren) is Jan van den Boomen in het zonnetje gezet. In mei 2005 is Jan toegetreden tot het bestuur van VVD Someren-Asten en vanaf november dat jaar tot 15 juli 2010 is hij vicevoorzitter geweest. In juli 2010 werd Jan gekozen en benoemd tot voorzitter. Vanaf mei 2012 zat het bestuur zonder penningmeester en heeft Jan deze taak er tijdelijk bij gedaan. In mei 2013 is Jan afgetreden als voorzitter en is benoemd tot penningmeester. Mei 2014 heeft Jan afscheid genomen van het bestuur: hij had er 9 jaren onafgebroken als bestuurslid opzitten, het maximale binnen de VVD-reglementen.

Gedurende al deze jaren is Jan tevens intensief betrokken geweest bij de diverse verkie-
zingscampagnes en heeft hij zitting gehad in diverse kiescommissies. Tevens was hij als
afgevaardigde van het bestuur aanwezig bij vele regiovergaderingen en -bijeenkomsten.
Ook leidde Jan vanaf juni 2005 tot en met heden de achterbanbijeenkomsten van de VVD
in Someren. Al met al heeft hij, vanaf begin 2005, niet bepaald stil gezeten…

Het bestuur wilde hem daarom graag bedanken en eren met de titel Lid van Verdienste.
Op de Algemene Ledenvergadering van 30 april j.l. is dit voorgelegd aan de leden, die
unaniem instemden met dit plan. Toevallig was Jan door omstandigheden zelf verhinderd
tijdens deze Algemene Ledenvergadering en was de verrassing bij de achterbanbijeen-
komst des te groter.

Jan ontving tijdens genoemde bijeenkomst in mei dan ook een oorkonde van de VVD uit Den Haag, behorende bij de titel Lid van Verdienste.
VVD SOMEREN-ASTEN

Petri Kusters-Sonnemans
Secretaris VVD Asten
Tel.: 0493-440084 / 06-12382414
Stuur me een mail